ე.მიქელაძის სახ. ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეთა კონცერტი

აღწერა

საორკესტრო და ვოკალური განყოფილება

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი

დასაწყისი 15:00