ფასკუნჯი

ფასკუნჯი

დაგვიანებული მაყურებელი დარბაზში მხოლოდ მეორე აქტიდან დაიშვება.
გამოჩენილი ქორეოგრაფის მიხაილ ფოკინის საღამოზე სამი ერთმოქმედებიანი ბალეტი იქნება წარმოდგენილი: „შოპენიანა“, „ფასკუნჯი“ და „ვარდის ზმანება“. 
30 სექტემბერს „ვარდის ზმანებაში“ სოლო პარტიას იცეკვებს ნინო ანანიაშვილი